Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Acte necesare Persoane Juridice

Ultima actualizare a informației 16 iunie 2023

1. Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unei clădiri:

2. Acte necesare pentru înscrierea/modificarea în evidența fiscală a unui teren:

3. Acte necesare pentru modificarea în evidența fiscală, a valorii de impunere a unei clădiri:

4. Acte necesare pentru scoaterea din evidența fiscală a unui imobil (clădire și/sau teren):

 • cerere,
 • actul de înstrăinare al imobilului (clădire și/sau teren),
 • dovada scoaterii din evidența contabilă,
 • actul de reprezentare și actul de identitate.

5. Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unui a unui mijloc de transport și/sau a unui mijloc de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone:

6. Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unui mijloc de transport pe apă:

7. Acte necesare la finalizarea contractelor de leasing financiar cu transferul proprietății bunului, în vederea schimbării în evidența fiscală, a încadrării din locatar în proprietar a mijlocului de transport/mijlocului de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone/mijlocului de transport pe apă:

 • cerere,
 • factura reziduală,
 • cartea de identitate a vehiculului,
 • actul de reprezentare și actul de identitate.

8. Acte necesare pentru ÎNCETAREA/RADIEREA/SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ FISCALĂ a unui mijloc de transport/mijloc de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone/mijloc de transport pe apă, DOCUMENTE ÎNTOCMITE DUPĂ DATA EMITERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ, eliberat în vederea înstrăinării bunului:

9. Acte necesare pentru TRANSFERUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT, urmare schimbării sediului social:

 • cerere,
 • documentația inserată în cerere/documentele enumerate în cerere,
 • actul de reprezentare și actul de identitate.

10. Acte necesare pentru SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL/DENUMIRII contribuabilului persoană juridică:

 • cerere,
 • documentația inserată în cerere/documentele enumerate în cerere,
 • actul de reprezentare și actul de identitate.

11. Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

12. Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii reclamă și publicitate:

13. Acte necesare pentru încetarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

 • cerere,
 • documente justificative emise de autoritățile competente, enumerate în rubrica dedicată,
 • actul de reprezentare și actul de identitate.

14. Acte necesare pentru stabilirea/modificarea/încetarea taxei pentru ocuparea domeniului public (O.D.P.):

 • cerere,
 • documente justificative emise de autoritățile competente, enumerate în rubrica dedicată,
 • actul de reprezentare și actul de identitate.

15. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe spectacole:

16. Acte necesare pentru depunerea decontului privind impozitul pe spectacole și a procesului verbal de casare a biletelor/abonamentelor rămase nevândute:

17. Acte necesare pentru depunerea decontului aferent taxei speciale privind PROMOVAREA TURISTICĂ a Municipiului București:

 • declarația decont taxă (anexă la HCGMB anual),
 • fișa analitică a contului 704,
 • actul de reprezentare și actul de identitate.

18. Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local:

 • cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul persoanelor juridice (În cazul eliberării Certificatului de atestare fiscală în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile, anexa se emite DOAR la solicitarea contribuabilului) – Model ITL 012
 • certificat unic de înregistrare / certificat de înregistrare fiscală
 • actul de reprezentare și actul de identitate.

19. Acte necesare pentru solicitarea eșalonării/amânării la plată a obligațiilor fiscale se face conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr. 190/27.10.2016:

 • cerere de acordare a esalonării la plată cu respectarea elementelor prevăzute la art. 5 din H.C.L. nr. 190/27.10.2016,
 • actul de reprezentare și actul de identitate,
 • declarația pe propria răspundere a debitorului din care să reiasă faptul că nu se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind insolvența,
 • ultima situație financiară anuală,
 • situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a eșalonării/amânării la plată (Anexa nr. 4 din H.C.L. nr. 190/27.10.2016),
 • ultima balanță de verificare,
 • programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal,
 • situația privind indicatorii orientativi (Anexa nr. 5 din H.C.L. nr. 190/27.10.2016).

20. Acte necesare pentru solicitarea restituirii sumelor de la buget:

 • cerere – model 2009 ITL 059,
 • actul de reprezentare și actul de identitate,
 • documentul de plată/extras bancar (pentru plăți efectuate prin altă modalitate decât chitanța),
 • hotărârea definitivă a instanței prin care a fost dispusă restituirea, în original sau copie legalizată (ex: în cazul restituirii taxelor judiciare de timbru sau a amenzilor care au făcut obiectul unei cereri de anulare).

21. Acte necesare pentru solicitarea compensării de sume de la buget:

 • cerere – model 2009 ITL 058,
 • actul de reprezentare și actul de identitate,
 • documentul de plată/extras bancar (pentru plăți efectuate prin altă modalitate decât chitanța).

22. Acte necesare pentru solicitarea îndreptării erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori:

 • cerere – model 2019 ITL 076,
 • actul de reprezentare și actul de identitate,
 • ordinul de plată,
 • extrasul de cont în care este înregistrată plata eronată,
 • titlurile de creanță care nu sunt emise de organul fiscal local,
 • orice alte documente care atestă eroarea produsă.

23. Acte necesare pentru solicitarea privind scăderea din evidența fiscală a proceselor verbale de contravenție, achitate de debitor la alt UAT:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut