Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Scutiri de plată

Ultima actualizare a informației 11 decembrie 2021

APLICABILE IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE art. 456 alin. (1), art. 464 alin. (1), art. 469 alin. (1), art. 476 alin. (1), art. 479 alin. (1) si ale art. 482 din Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotarari Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 6/2016.
A. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:

1. cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale, cu exceptia încaperilor folosite pentru activitati economice sau agrement, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public;

2. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

3. cladirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

4. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase si componentelor locale ale acestora, precum si casele parohiale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;

5. cladirile funerare din cimitire si crematorii;

6. cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. cladirile unei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale sau a Ministerului Tineretului si Sportului, precum si cladirile federatiilor sportive nationale, ale Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitatii economice;

8. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;

9. cladirile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;

10. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

11. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

12. cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;

13. cladirile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

14. cladirile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;

15. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

16. cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a)c) –e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

18. cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

19. cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 al Decretului-lege nr. 118/1990 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

20. cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate;

21. cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

22. cladirile destinate serviciului de apostila şi supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si cladirile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;

23. cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;

24. cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fatada stradala si/sau principala renovata sau reabilitata conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitatii economice.

B. Impozitul şi taxa pe teren nu se datoreaza pentru:

1. terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ – teritoriale, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice sau agrement;

2. terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

3. terenurile fundatiilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

4. terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice;

5. terenurile apartinand cimitirelor si crematoriilor;

6. terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. terenurile unitatilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

8. terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de îmbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţa a terenului, emis de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara;

9. terenurile folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

10. terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestora;

11. terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura;

12. terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

13. terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si cele ale metroului;

14. terenurile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;

15. terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;

16. terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;

17. terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;

18. terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de război;

19. terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

20. terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate;

21. terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a)c) –e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

22. terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si terenurile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;

23. suprafetele de fond forestier, altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, cele certificate, precum si cele cu arborete cu varsta de pana la 20 de ani;

24. terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;

25. terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;

26. suprafetele construite ale terenurilor aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, prevazute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice.

C. Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

1. mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

2. mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au n ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

3. mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii către copiii acestor categorii de beneficiari;

4. mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

5. navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

6. mijloacele de transport ale institutiilor publice;

7. mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;

8. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;

9. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;

10. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;

11. mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;

12. mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

13. mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;

14. autovehiculele actionate electric;

15. autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

16. mijloacele de transport detinute de castre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.

D. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:

1. certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, vaduve de razboi sau vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

2. certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri de cult sau constructii-anexa;

4. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

5. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes public national, judetean sau local;

6. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;

7. autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

8. certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie sau o unitate care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;

9. certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o fundatie infiintata prin testament, constituita conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

10. certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o organizatie care are ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;

E.Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate:

1. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

2. Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriază panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 477 fiind platita de aceasta ultima persoana.

3. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

4. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.

5. Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

F. Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut