Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

2. Acte necesare pentru înscrierea/modificarea în evidența fiscală a unui teren:

Ultima actualizare a informației 04 iulie 2023

Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Avand în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


Forma autentică este obligatorie atunci cand un imobil (cladire și/sau teren) face obiectul transferului proprietății!!!

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice,  Anexa nr.4, Model 2016 ITL 004 (formular tipizat);
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, Anexa nr.4, Model 2016 ITL 004 – MULTIPLU (formular tipizat) dacă se declară mai multe terenuri;
 • Actul de dobândire al terenului, ce poate fi după caz:
  • Contract de vânzare – cumpărare,
  • Contract de schimb,
  • Act de donație,
  • Act de dare în plată, 
  • Act de adjudecare,
  • Hotărâre Judecatorească, ramasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie,
  • În cazul Contractelor de leasing financiar și/sau contractelor de cesiune/novație (pentru locatari/utilizatori):
   • Contractul de leasing financiar și/sau contractul de cesiune/novație
   • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, 
  • În cazul Contractelor de leasing financiar și/sau contractelor de cesiune/novație și/sau recuperărilor (pentru locatori/finanțatori):
   • Actul de dobândire al terenului 
   • Contractul de leasing financiar și/sau contractul de cesiune/novație 
   • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, 
   • Dovada recuperare/intrare în posesie bun și cererea de reziliere a contractului de leasing și/sau a contractului de cesiune/novație, după caz.
  • În cazul terenului preluat în concesiune/închiriere/administrare/folosință, proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale:
   • Înscrisul care atestă calitatea de concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosință, 
   • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, 
  • În cazul fuziunilor/divizărilor:
   • Proiectul de fuziune/divizare,
   • Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin care se aprobă operațiunea, înscrisuri întocmite pentru fiecare societate în parte,
   • Protocolul de predare-primire al bunurilor, cu individualizarea acestora, atunci cand în cuprinsul proiectului de fuziune nu sunt menționate datele de identificare,
   • Încheierea pronunțată în ședință publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la modificările sus menționate,
   • Certificatul de înregistrare mențiuni,
   • Certificatul de radieredacă o entitate este radiată, după caz – înscrisuri depuse/eliberate la/de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la fuziune/divizare;
  • În cazul aporturilor în natură, cu transferul dreptului de proprietate sau prin transmiterea dreptului de folosinta (majorarea capitalului social prin aport in natura), pentru bunuri imobile (terenuri, cladiri, instalatii etc.)
  • Actul constitutiv actualizat/modificator sau Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de Administrație, respectiv directoratului, cu privire la majorarea capitalului social prin aportul în natură – ACT ÎN FORMA AUTENTICĂ!,
  • Protocolul de predare-primire a bunurilor, cu individualizarea acestora, atunci cand în cuprinsul hotărârii nu sunt menționate datele de identificare,
  • Încheierea pronunţată în şedinţă publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menționate,
  • Acord for tutelar, la transfer folosința pentru un imobil al ”statului”,
  • Certificatul de înregistrare menţiuni,
   Este important de mentionat faptul ca valoarea cu care se va majora capitalul social va fi cea inscrisa in raportul de evaluare. Conform reglementarilor contabile, reevaluarea realizata pentru a stabili valoarea de aport la capitalul social nu trebuie inregistrata in contabilitate, cu exceptia cazului in care aceasta reevaluare se realizeaza la finalul exercițiului financiar.
  • Alt tip de document, după caz, în funcție de particularitatea actului translativ de proprietate
 • Datele rezultate din lucrările de cadastru, înregistrate la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară pentru asigurarea opozabilității față de terți a drepturilor reale imobiliare;
 • Adeverință, eliberată de Sectorul 1 al Municipiului București – Registrul Agricol, referitoare la categoria de folosință a terenului, pentru orice altă categorie de teren decat cea de „terenuri cu construcții”;
 • Dovada înregistrării în statut, ca obiect de activitate agricultura și dovada înregistrării în evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, a veniturilor si cheltuielilor din desfasurarea obiectului de activitate prevăzut, STRICT pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosința decât cea de terenuri cu constructii;
 • Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă a valorii terenului, însoțită de fișa contului corespunzător;
 • Bilanț contabil, aferent exercițiilor financiare precedente, înregistrat la A.N.A.F., în situația în care terenul a fost dobândit și nedeclarat în ultimii cinci ani fiscali precedenți anului în curs;
 • Codul unic de inregistrare;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire și actul de identitate al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

Notă:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Depunerea declaratiilor fiscale, reprezinta o obligatie si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.
Previous 3. Acte necesare pentru modificarea în evidenta fiscală, a valorii de impunere a unei clădiri

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut