Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

3. Acte necesare pentru modificarea în evidenta fiscală, a valorii de impunere a unei clădiri

Ultima actualizare a informației 19 iulie 2023

Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Avand în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


Formularele, completate după caz:

3.1. Acte necesare pentru depunerea evaluărilor pentru impozitare:

 • Raportul de evaluare pentru impozitare, întocmit de expert A.N.E.V.A.R. (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), însoțit de dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de informații fiscale a A.N.E.V.A.R. (recipisă/B.I.F.) și parafat de evaluator, cu parafă valabilă la data emiterii rapoartelor, cuprinzând valoarea impozabilă a clădirii;

3.2. Acte necesare pentru modificarea în evidența fiscală, a valorii de impunere a unei clădiri, alta decat evaluarea pentru impozitare:

Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire!

Până la 31.12.2020, în situația în care, extinderile, îmbunătățile, desființările parțiale sau alte modificări aduse unei clădiri existente (indiferent de destinația acesteia) NU determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii și/sau corpului de clădire cu mai mult de 25%, nu se mai depune Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, entitatea depune în schimb, o declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă această stare de fapt, însoțită după caz, de înscrisurile menționate mai sus, însoțită după caz, de înscrisurile menționate la punctul 3.2 – Acte necesare pentru pentru modificarea în evidența fiscală, a valorii de impunere a unei clădiri, alta decat evaluarea pentru impozitare.

După 01.01.2021, în situația în care, extinderile, îmbunătățile, desființările parțiale sau alte modificări aduse unei clădiri existente (cu destinație NEREZIDENȚIALĂ) NU determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii și/sau corpului de clădire cu mai mult de 25%, nu se mai depune Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, entitatea depune în schimb, o declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă această stare de fapt, însoțită după caz, de înscrisurile menționate mai sus, însoțită după caz, de înscrisurile menționate la punctul 3.2 – Acte necesare pentru modificarea în evidența fiscală, a valorii de impunere a unei clădiri, alta decat evaluarea pentru impozitare.

 • In cazul clădirilor asupra cărora au fost efectuate lucrări ce AU necesitat emiterea unei Autorizații de construire:
  • Autorizația și/sau Autorizațiile de construire, după caz,
  • Anunțul de începere a lucrărilor autorizate la autoritatea administrației publice locale emitente a autorizației și la Inspectoratul de Stat în Construcții;
  • Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor – Formularul F.16, transmis Inspectoratului de Stat în Construcții al Municipiului București, păstrat în cartea tehnică a construcției,
  • Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru cladirile executate integral înainte de expirarea termenului de executare prevazut în autorizatia de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor,
  • Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă data la care lucrările au fost terminate (pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului de executare prevazut în autorizatia de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor, pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege, cât și pentru pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege,
  • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizațiilor de construire în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice,
  • Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă faptul că toate cheltuielile atribuibile direct investiției, se regăsesc în valoarea declarată organului fiscal;
 • In cazul clădirilor asupra cărora au fost efectuate lucrări ce NU au necesitat emiterea unei Autorizații de construire:
  • În situația în care au fost efectuate lucrări de modernizare în regie proprie, procesele verbale de recepție și/sau de punere în funcțiune ce servesc drept document de înregistrare în evidența operativă și în contabilitate, având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • În situația în care lucrările de modernizare NU au fost efectuate în regie proprie, se depun contractele de prestări servicii încheiate cu constructorul/antreprenorul/furnizorul etc, și procesele verbale de recepție și/sau de punere în funcțiune ce servesc drept document de înregistrare în evidența operativă și în contabilitate, având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă data la care lucrările au fost terminate precum și faptul că toate cheltuielile atribuibile direct investiției, se regăsesc în valoarea declarată organului fiscal;
 • In cazul clădirilor “dezmembrate/apartamentate”:

Apartamentarea este operaţiunea tehnico-juridică de dezmembrare a unei construcţii înscrisă deja în cartea funciară, în două sau mai multe unităţi individuale care se înscriu, la rândul lor, în cărţi funciare individuale. Cel mai des, apartamentarea este utilizată pentru blocurile de locuințe sau birouri, fiind folosită pentru orice tip de construcție, ce se dorește a fi divizată în unități independente și având ca rezultat unitățile individuale și părți de uz comun.

  • Actul de dezmembrare/apartamentare, încheiat în formă autentică (cuprinde informațiile referitoare la suprafețele de teren atribuite fiecărei unități individuale);
  • Actul de apartamentare/împărțire, a valorii clădirii ce urmează a fi dezmembrată, ce cuprinde valorile noilor unități individuale, (valoarea calculată, este direct proporțională cu ponderea unității individuale, din întreaga construcție declarată), înscris semnat de către administratorul, ordonatorul de credite sau persoana care are obligația gestionării entității, valoarea totală de dezmembrare, trebuie să fie aceeași cu ultima valoare declarată organului fiscal si de asemenea va fi aceeasi cu valoarea din înscrisurile contabile;
  • Datele rezultate din lucrările de cadastru, înregistrate la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară pentru asigurarea opozabilității față de terți a drepturilor reale imobiliare,
 • Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă a valorii clădirii, însoțită de fișa contului corespondent;
 • Fișa analitică a contului – „imobilizări în curs” (detaliat, cu subtotal la fiecare sfarsit de exercițiu financiar);
 • Bilanț contabil, aferent exercițiilor financiare precedente, înregistrat la A.N.A.F., în situația în care lucrările aferente clădirii au fost efectuate și nedeclarate în ultimii cinci ani fiscali precedenți anului în curs;
 • Codul unic de inregistrare;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire  şi actul de identitate al persoanei delegate să depună documentele sus menţionate sau copie de pe actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

Notă:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Depunerea declaratiilor fiscale, reprezinta o obligatie si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.
Previous 4. Acte necesare pentru scoaterea din evidența fiscală a unui imobil (clădire și/sau teren):

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut