Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

5. Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unui a unui: mijloc de transport /mijloc de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone (după caz):

Ultima actualizare a informației 04 iulie 2023

Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Avand în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


În situația în care mijlocul de transport tranzacționat este înregistrat fiscal, actul de proprietate trebuie să conțină viza R.E.M.T.I.I. (Registrul de Evidentă a Mijloacelor de Transport Înmatriculate/înregistrate), aplicată de către organul fiscal de care a aparținut vânzătorul,

  • Factura fiscală,
  • Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (doar dacă vânzătorul este persoană fizică sau entitate ce nu poate emite facturi fiscale!!!),
  • Contract de schimb,
  • Act de donație,
  • Act de dare în plată,
  • Act de adjudecare,
  • Hotărâre Judecatorească, ramasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie,
  • Contract de închiriere, când proprietarul are sediul social extern (în cazul acordului de înmatriculare pe teritoriul țării)
  • În cazul Contractelor de leasing financiar și/sau contractelor de cesiune/novație (pentru locatari/utilizatori):
   • Contractul de leasing financiar și/sau contractul de cesiune/novație
   • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, 
 • În cazul Contractelor de leasing financiar și/sau contractelor de cesiune/novație și/sau recuperărilor (pentru locatori/finanțatori):
  • Actul de dobândire al mijlocului de transport 
  • Cererea de reziliere a Contractului de leasing financiar și/sau contractul de cesiune/novație 
  • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, și/sau Dovada recuperare/intrare în posesie bun și a contractului de leasing și/sau a contractului de novație, după caz.
 • În cazul fuziunilor/divizărilor:
  • Proiectul de fuziune/divizare,
  • Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin care se aprobă operațiunea, înscrisuri întocmite pentru fiecare societate în parte,
  • Protocolul de predare-primire al bunurilor, cu individualizarea seriilor de caroserie/motor ale vehiculelor acestora, atunci cand în cuprinsul proiectului de fuziune nu sunt menționate datele de identificare,
  • Încheierea pronunțată în ședință publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la modificările sus menționate,
  • Certificatul de înregistrare mențiuni,
  • Certificatul de radieredacă o entitate este radiată, după caz – înscrisuri depuse/eliberate la/de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la fuziune/divizare;
 • În cazul persoanei juridice ce are ca obiect de activitate comertul/productia de mijloace de transport, pentru autovehiculele second-hand, înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al acesteia, neînmatriculate, actul de dobândire este însorit de NOTA CONTABILĂ, ce reflectă trecerea din contul 371 – mărfuri în contul 213 – Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații, mijloacele de transport, având menționate seria caroseriei/seria motorului. Astfel, data reflectării în evidența contabilă a operațiunii, reprezintă data de referință pentru înregistrarea fiscală;
 • În situația înmatriculării mijloacelor de transport pe raza administrativ-teritorială sectorului 1, UNDE SE AFLĂ PUNCTUL DE LUCRU, pe actul de dobandire se inserează (în măsura în care este posibil) adresa și după caz C.I.F.-ul punctului de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1, București, iar documentele menționate mai sus sunt însoțite de Hotărârea/Dispoziția/Decizia asociaților/asociatului unic, în care se enumeră mijloacele de transport, identificate prin serie caroserie/serie motor și se menționează DATA CERTĂ cu care vor fi înmatriculate pe raza administrativ teritorială a localității/sectorului unde se află punctul de lucru (de ex., în cazul în care se inregistrează/înmatriculează vehicului DIRECT pe punctul de lucru, DATA CERTĂ VA FI ACEEAȘI CU DATA ACHIZIȚIEI!!!).

Este obligatorie continuitatea în înscrisuri și după caz, continuitate în impozitare, în situația în care bunul a făcut obiectul înmatriculării/înregistrării în evidența poliției/organului fiscal, ANTERIOR declarării pe punctul de lucru!

 • Documentul vamal, emis de către Autoritatea Vamală Română, pentru mijlocul de transport, dacă vehicului este dobândit din alte state decât statele membre ale Uniunii Europene;
 • Adeverință, eliberată de Regia Autonomă Registrul Auto Român, care atestă sistemul de suspensie în cazul mijloacelelor de transport cu masa totală autorizată de peste 12 tone;
 • Fișa de înmatriculare, în vederea vizării – dacă vă este solicitată de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;
 • Codul unic de inregistrare;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire și actul de identitate al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

Notă:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Depunerea declaratiilor fiscale, reprezinta o obligatie si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.

 

Previous 6. Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unui mijloc de transport pe apă:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut