Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

8. Acte necesare pentru ÎNCETAREA / RADIEREA / SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ FISCALĂ a unui mijloc de transport / mijloc de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone / mijloc de transport pe apă, DOCUMENTE ÎNTOCMITE DUPĂ DATA EMITERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ, eliberat în vederea înstrăinării bunului:

Ultima actualizare a informației 25 iulie 2023

Bunurile dobândite/înstrăinate precum și orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Având în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


Atenție! – CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ. în vederea înstrăinării bunului, TREBUIE SOLICITAT ÎNAINTE de întocmirea actelor de înstrăinare, sub condiția achitării obligațiilor fiscale către bugetul local! (cerere eliberare certificat de atestare fiscală )

Atentie! – unele înscrisuri pot fi solicitate în formă autentică („când validitatea sa este supusă îndeplinirii unor formalități” pentru anumite acte juridice, legea prevede forma solemnă (de regulă, autentică))

Formularele, completate după caz:

Înscrisuri de anexat:

 • Cartea de identitate a vehiculului, eliberată de autoritățile române abilitate;

Actul de înstrăinare al mijlocului de transport,  ce poate fi după caz:

 • Factura fiscală,
 • Factura fiscală emisă de către entitate, însoțită de Certificatul de distrugere – eliberat de către colectorul de fier vechi, (dacă vehiculul a făcut obiectul unei astfel de operațiuni),
 • Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (doar dacă vânzătorul este persoană fizică sau entitate ce nu poate emite facturi fiscale!!!),
 • Contract de schimb,
 • Act de donație,
 • Act de dare în plată,
 • Act de adjudecare,
 • Hotărâre Judecatorească, ramasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie,
 • Contract de închiriere, când proprietarul are sediul social extern (în cazul acordului de înmatriculare pe teritoriul țării)
 • În cazul Contractelor de cesiune/novație a Contractelor de leasing financiar (pentru foștii locatari/utilizatori):
  • Contractelor de cesiune/novație a Contractelor de leasing financiar
  • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia,
 • În cazul Contractelor de leasing financiar și/sau contractelor de cesiune/novație și/sau recuperărilor (pentru locatori/finanțatori):
  • Contractului de leasing financiar și/sau contractul de cesiune/novație 
  • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia,
 • În cazul fuziunilor/divizărilor:
  • Proiectul de fuziune/divizare,
  • Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin care se aprobă operațiunea, înscrisuri întocmite pentru fiecare societate în parte,
  • Protocolul de predare-primire al bunurilor, cu individualizarea seriilor de caroserie/motor ale vehiculelor acestora, atunci cand în cuprinsul proiectului de fuziune nu sunt menționate datele de identificare,
  • Încheierea pronunțată în ședință publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la modificările sus menționate,
  • Certificatul de înregistrare mențiuni,
  • Certificatul de radiere al entității – dacă o entitate este radiată, după caz – înscrisuri depuse/eliberate la/de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la fuziune/divizare;
 • In situația înmatriculării mijloacelor de transport pe altă raza administrativ-teritorială decât cea a sectorului 1, unde se află punctul de lucru sau sediul social, pe actul de înstrăinare se inserează (în măsura în care este posibil, cunoscându-se tranzacționarea) datele punctului de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1, București, iar documentele menționate mai sus sunt însoțite de Hotărârea/Dispoziția/Decizia asociaților/asociatului unic, în care se menționează mijloacele de transport, identificate prin serie caroserie/serie motor și de asemenea se menționează DATA CERTĂ cu care vor fi înmatriculate pe altă raza administrativ-teritorială decât cea a sectorului 1, unde se află punctul de lucru sau sediul social (de ex., în cazul în care se inregistrează/înmatriculează vehicului DIRECT pe punct de lucru, DATA CERTĂ VA FI ACEEAȘI CU DATA TRANZACȚIEI).

Este obligatorie continuitatea în înscrisuri și după caz continuitate în impozitare, în situația în care bunul a făcut obiectul înmatriculării/înregistrării în evidența poliției/organului fiscal, ANTERIOR declarării pe punctul de lucru!

  • In situația mijloacelor de transport declarate ’’DAUNĂ TOTALĂ”, drepturile și obligațiile, sunt cele născute în baza contractului de asigurare, fiind aplicabile dispozitiile legale ce reglementează fiecare tip de asigurare în parte. În cazul unui bun declarat ’’daună totală” ce a făcut obiectul unui contract de leasing financiar, se depune la organul fiscal și înscrisul ce atestă închiderea contractului de leasing la o dată certă, împreună cu mențiunea cu privire la transferul proprietății asupra mijlocului de transport după închiderea contractului de leasing. Dacă epava este valorificată de către proprietar, acesta depune organului fiscal, documentația prevăzută în cazul transferului de proprietate.
  • In situația mijloacelor de transport cu RADIERE DIN CIRCULAȚIE LA CERERE – CU DEPOZITARE (se dorește retragerea definitivă din circulație a vehiculului și se face dovada depozitării acestuia, într-un spațiu adecvat, ce nu afectează domeniul public) declarația model tip este însoțită de certificatul de radiere la cerere, eliberat de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și de certificatul de atestare fiscale din care să reiasă că sunt achitate obligațiile fiscale aferente anului curent.
  • În situația mijloacelor de transport cu RADIERE DIN CIRCULAȚIE LA CERERE – FĂRĂ INFORMAȚII REFERITOARE LA PIERDEREA PROPRIETĂȚII/FOLOSINȚEI VEHICULULUI (se dorește retragerea definitivă din circulație a vehiculului întrucât nu se mai poate face dovada existenței fizice a mijlocului de transport înregistrat în evidențele organelor fiscale locale), declarația model tip referitoare la împrejurările care au condus la pierderea vehiculului este însoțită de certificatul de radiere la cerere, eliberat de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și de certificatul de atestare fiscale din care să reiasă că sunt achitate obligațiile fiscale aferente anului curent.
 • Fișa de înmatriculare, în vederea vizării – dacă vă este solicitată de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;
 • Codul unic de inregistrare;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire și actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

 

Notă:

 • În cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.

 

Previous 9. Acte necesare pentru TRANSFERUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT, urmare schimbării sediului social:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut