Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

1. Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unei clădiri

Ultima actualizare a informației 08 februarie 2024

Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Avand în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


Forma autentică este obligatorie atunci cand un imobil (cladire și/sau teren) face obiectul transferului proprietății!!!

Pentru clădirile cărora le este atribuit teren și/sau cotă indiviză de teren, se va consulta secțiunea referitoare la documentele și formularele model ITL menționate la categoria 2. Acte necesare pentru înscrierea în evidenta fiscală a unui teren!!!

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, Anexa nr.2, Model 2016 ITL 002 (formular tipizat) dacă se declară 1 clădire;
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, Anexa nr.2, Model 2016 ITL 002 – MULTIPLU – (formular tipizat) dacă se declară mai multe clădiri;
 • Declarație pe propria răspundere a administratorului pentru încadrarea destinației finale a clădirii, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, ce va cuprinde după caz, mențiunile de îndeplinit în vederea încadrării clădirii la destinația corespunzătoare.
 • Actul de dobândire al clădirii, ce poate fi după caz:
   • Contract de vânzare – cumpărare,
   • Contract de schimb, 
   • Act de donație, 
   • Act de dare în plată,
   • Act de adjudecare, 
   • Hotărâre Judecatorească, ramasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie,
   • În cazul Contractelor de leasing financiar și/sau contractelor de cesiune/novație (pentru locatari/utilizatori):
     • Contractul de leasing financiar și/sau contractul de novație 
     • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, 
     • Raportul de evaluare pentru impozitare, întocmit și depus în termenul legal, 
   • În cazul Contractelor de leasing financiar și/sau contractelor de cesiune/novație și/sau recuperărilor (pentru locatori/finanțatori):
     • Actul de dobândire al clădirii 
     • Contractul de leasing financiar și/sau contractul de cesiune/novație 
     • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, 
     • Dovada recuperare/intrare în posesie bun și cererea de reziliere a contractului de leasing și/sau a contractului de cesiune/novație, după caz.
   • În cazul clădirii preluată în concesiune/închiriere/administrare/folosință, proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale:
     • Înscrisul privind concesiunea/închirierea/administrarea/folosința,
     • Adeverința eliberată de instituția ce deține clădirea, din care să reiasă valoarea clădirii/spațiului din clădire deținut în folosință precum și data reevaluărilor aferente clădirii ce face obiectul declarării, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului/contractelor de închiriere/concesionare;
     • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, 
   • În cazul fuziunilor/divizărilor:
     • Proiectul de fuziune/divizare,
     • Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin care se aprobă operațiunea, înscrisuri întocmite pentru fiecare societate în parte,
     • Protocolul de predare-primire al bunurilor, cu individualizarea acestora, atunci cand în cuprinsul proiectului de fuziune nu sunt menționate datele de identificare,
     • Încheierea pronunțată în ședință publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la modificările sus menționate,
     • Certificatul de înregistrare mențiuni,
     • Certificatul de radieredacă o entitate este radiată, după caz – înscrisuri depuse/eliberate la/de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la fuziune/divizare;
   • În cazul aporturilor în natură, cu transferul dreptului de proprietate sau prin transmiterea dreptului de folosinta (majorarea capitalului social prin aport in natura), pentru bunuri imobile (terenuri, cladiri, instalatii etc.)
     • Actul constitutiv actualizat/modificator sau Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de Administrație, respectiv directoratului, cu privire la majorarea capitalului social prin aportul în natură – ACT ÎN FORMA AUTENTICĂ!,
     • Protocolul de predare-primire a bunurilor, cu individualizarea acestora, atunci cand în cuprinsul hotărârii nu sunt menționate datele de identificare),
     • Încheierea pronunţată în şedinţă publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menționate,
     • Acord for tutelar, la transfer folosința pentru un imobil al ”statului”,
     • Certificatul de înregistrare menţiuni,
      Este important de mentionat faptul ca valoarea cu care se va majora capitalul social va fi cea inscrisa in raportul de evaluare. Conform reglementarilor contabile, reevaluarea realizata pentru a stabili valoarea de aport la capitalul social nu trebuie inregistrata in contabilitate, cu exceptia cazului in care aceasta reevaluare se realizeaza la finalul exercițiului financiar.
   • In cazul clădirilor nou construite:

Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale, reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire!

     • Autorizația și/sau Autorizațiile de construire, după caz,
     • Anunțul de începere a lucrărilor autorizate la autoritatea administrației publice locale emitente a autorizației și la Inspectoratul de Stat în Construcții;
     • Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor – Formularul F.16, transmis Inspectoratului de Stat în Construcții al Municipiului București, păstrat în cartea tehnică a construcției,
     • Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru cladirile executate integral înainte de expirarea termenului de executare prevazut în autorizatia de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor,
     • Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă data la care lucrările au fost terminate (pentru cladirile executate integral înainte de expirarea termenului de executare prevazut în autorizatia de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor, pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege, cât si pentru pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege,
     • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizațiilor de construire în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice,
     • Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă faptul că toate cheltuielile atribuibile direct investiției, se regăsesc în valoarea declarată organului fiscal;
   • Alt tip de document, după caz, în funcție de particularitatea actului translativ de proprietate. 
 • Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă a valorii clădirii, însoțită de fișa contului corespondent;
 • Fișa analitică a contului – „imobilizări în curs” (detaliat, cu subtotal la fiecare sfarsit de exercițiu financiar);
 • Bilanț contabil, aferent exercițiilor financiare precedente, înregistrat la A.N.A.F., în situația în care clădirea a fost dobândită și nedeclarată în ultimii cinci ani fiscali precedenți anului în curs;
 • Codul unic de inregistrare;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire și actul de identitate al persoanei delegate să depună documentele sus menționate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

Notă:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Depunerea declaratiilor fiscale, reprezinta o obligatie si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.

Previous 2. Acte necesare pentru înscrierea/modificarea în evidența fiscală a unui teren:

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut