Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

4. Acte necesare pentru scoaterea din evidența fiscală a unui imobil (clădire și/sau teren):

Ultima actualizare a informației 04 iulie 2023

Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare, inclusiv a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declară în
termen de 30 de zile!

Termenul de soluționare este de maxim 45 de zile de la data depunerii complete a documentelor!

Avand în vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, în situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!


 • Cerere prin care se solicită încetarea de pe rolul fiscal a imobilului;
 • Actul de înstrăinare al imobilului (clădire și/sau teren), ce poate fi după caz:
  • Contract de vânzare – cumpărare,
  • Contract de schimb,
  • Act de donație,
  • Act de dare în plată,
  • Act de adjudecare,
  • Hotărâre Judecatorească, ramasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, 
  • În cazul rezilierii Contractelor de leasing financiar și/sau în cazul contractelor de cesiune/novație (pentru locatari/utilizatori):
   • Rezilierea contractului de leasing financiar și/sau contractul de cesiune/novație
   • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia,
  • În cazul rezilierii Contractelor de leasing financiar și/sau în cazul contractelor de cesiune/novație
   și/sau în cazul recuperărilor (pentru locatori/finanțatori):

   • Actul de dobândire al imobilului (clădire și/sau teren)
   • Rezilierea contractului de leasing financiar și/sau contractul de cesiune/novație
   • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia,
   • Dovada recuperare/intrare în posesie bun și cererea de reziliere a contractului de leasing
    și/sau a contractului de cesiune/novație, după caz.
  • În cazul imobilului (clădire și/sau teren) predat, ce a făcut obiectului unei act de concesiune/închiriere/administrare/folosință, proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale:
   • Înscrisul privind rezilierea concesiunii/închirierii/administrării/folosinței,
   • Procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia,
  • În cazul fuziunilor/divizărilor:
   • Proiectul de fuziune/divizare,
   • Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin care se
    aprobă operațiunea, înscrisuri întocmite pentru fiecare societate în parte,
   • Protocolul de predare-primire al bunurilor, cu individualizarea acestora, atunci cand în cuprinsul
    proiectului de fuziune nu sunt menționate datele de identificare,
   • Încheierea pronunţată în şedinţă publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului
    a menţiunilor cu privire la modificările sus menționate,
   • Certificatul de înregistrare menţiuni,
   • Certificatul de radiere – dacă o entitate este radiată, după caz – înscrisuri depuse/eliberate la/de
    către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare;
  • În cazul aporturilor în natură, cu transferul dreptului de proprietate sau prin transmiterea dreptului de folosinta (majorarea capitalului social prin aport in natura), pentru bunuri imobile (terenuri, cladiri, instalatii etc.)
   • Actul constitutiv actualizat/modificator sau Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de Administrație, respectiv directoratului, cu privire la majorarea capitalului social prin aportul în natură – ACT ÎN FORMA AUTENTICĂ!,
   • Protocolul de predare-primire a bunurilor, cu individualizarea acestora, atunci cand în cuprinsul hotărârii nu sunt menționate datele de identificare,
   • Încheierea pronunţată în şedinţă publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menționate,
   • Acord for tutelar, la transfer folosința pentru un imobil al ”statului”,
   • Certificatul de înregistrare menţiuni,
    Este important de mentionat faptul ca valoarea cu care se va majora capitalul social va fi cea inscrisa in raportul de evaluare. Conform reglementarilor contabile, reevaluarea realizata pentru a stabili valoarea de aport la capitalul social nu trebuie inregistrata in contabilitate, cu exceptia cazului in care aceasta reevaluare se realizeaza la finalul exercițiului financiar.
  • În cazul clădirilor desființate:
   • Autorizația și/sau Autorizațiile de desființare, după caz,
   • Anunțul de începere a lucrărilor autorizate la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei și la Inspectoratul de Stat în Construcții;
   • Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor – Formularul F.16, transmis Inspectoratului de Stat în Construcții al Municipiului București, păstrat în cartea tehnică a construcției,
   • Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru cladirile a căror desființare a fost executată integral înainte de expirarea termenului de executare prevazut în autorizatia de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor,
   • Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, din care să reiasă data la care lucrările au fost terminate (pentru cladirile a căror desființare a fost executată integral înainte de expirarea termenului de executare prevazut în autorizatia de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor, pentru clădirile a căror desființare a fost executată integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege, cât și pentru pentru clădirile ale căror lucrări de desființare nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege, 
   • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizațiilor de construire în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice, 
  • Alt tip de document, după caz, în funcție de particularitatea actului translativ de proprietate
 • Balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă a scoaterii din evidență a valorii clădirii, însoțită de fișa contului corespunzător;
 • Bilanț contabil, aferent exercițiilor financiare precedente, înregistrat la A.N.A.F., în situația în care clădirea a fost desființată și operațiunea contabilă nu a fost declarată în ultimii cinci ani fiscali precedenți anului în curs;
 • Codul unic de inregistrare;
 • Orice alt înscris considerat relevant pentru soluționarea dosarului fiscal;
 • Împuternicire și actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menţionate sau actul de identitate al administratorului, dacă acesta depune înscrisurile.

Notă:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 • Depunerea declaratiilor fiscale, reprezinta o obligatie si în cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
 • Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.
Previous 5. Acte necesare pentru înscrierea în evidența fiscală a unui a unui: mijloc de transport /mijloc de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone (după caz):

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut