Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 16 decembrie 2021

1. Nume document

 • Cerere privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri/terenuri si/sau mijloace de transport pentru persoane fizice; Descarcă document
 • Cerere scutire persoane fizice in temeiul H.C.L. Sector 1 nr. 6/2016; Descarcă document

2. Acte de identificare

 • actul de identitate;
 • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
 • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul


3. Acte de reprezentare

 • împuternicire în original sau copie legalizată;
 • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.


4. Documente justificative, după caz

Pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri se depun următoarele documente justificative, după caz:

A. Actul de dobândire a clădirii:

 • contract de vanzare-cumparare; contract de schimb; contract de donatie; certificat de mostenitor; hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, după caz; act de adjudecare; contract de leasing și proces verbal de predare primire; contract de fiducie; dispozitie emisa de Primarul Municipiului Bucuresti; autorizatie de construire, adresa prin care s-a anuntat inceperea lucrarilor, proces verbal de receptie a lucrarilor, fișă de calcul (regularizare); act de alipire; act de dezmembrare, declarație pe proprie răspundere în cazul în care clădirea a fost construită fără autorizație de construire, etc.;
 • documentația cadastrală, după caz, iar în lipsa acesteia, schița/fișa clădirii sau alte documente asemănătoare (in cazul in care suprafata clădirii nu rezulta din actul de proprietate);
 • Certificatul de căsătorie (în cazul bunurilor comune).

A.1. La actele menționate la litera A se va anexa și documentul justificativ pentru acordarea scutirii, in baza art. 456 alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • legitimatie de veteran de razboi/ vaduva de veteran de razboi/vaduva de razboi;
 • certificat de incadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate/inscris din care sa rezulte faptul că, contribuabilul este reprezentantul legal al persoanei cu handicap și il are în îngrijire (certificat de naștere/hotarare judecatoreasca/declarație pe proprie răspundere);
 • hotararea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri sau de beneficiar al Legii nr. 189/2000;
 • adeverinta persoane prevazute în Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat;
 • înscris din care sa rezulte ca o clădire este utilizata de unitatile si instituțiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate (contract de inchiriere/comodat incheiat intre proprietari persoane fizice si unitatea de invatamant, Ordin de acreditare/functi onare provizori e);
 • inscris din care sa rezulte ca o cladire este utilizata ca sera, solar, rasadnita, ciupercarie, siloz, siloz/patula pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor folosite pentru alte activitati economice;
 • inscrisuri din care sa rezulte faptul ca au fost realizate lucrari de renovare/reabilitare a fațadei stradale si/sau principale, conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (autorizatie/proces verbal receptie, actul prin care se face regularizarea taxei pentru autorizația de construire)
 • înscrisuri din care rezultă faptul că, clădirile sunt aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului (adeverință eliberată de Compania Națională de Căi Ferate CFR. SA, schițe, după caz)
 • înscrisuri din care rezultă faptul că în clădire funcționează cabinete de medicină de familie (declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu se desfășoară activități economice, actul în baza căruia este deținut spațiul în care funcționează cabinetul de medicină de familie, certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale)

A.2. La actele menționate la litera A se va anexa și documentul justificativ pentru acordarea scutirii, in baza H.C.L. Sector 1 nr. 6/2016 privind aprobarea procedurii pentru acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri și a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sectorul 1 a municipiul București, începând cu anul 2016:

 1. Pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale sunt necesare :
 • procesul verbal de recepție a lucrărilor de consolidare sau renovare majoră;
 • document emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;
 • autorizație de construire;
 • proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 • declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire;
 • dovada că lucrările de consolidare sau renovare majoră s-au efectuat pe cheltuială proprie (factură fiscală, chitanță fiscală, ordin de plată).

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau agrement.

 1. Pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate, sunt necesare:
 • procesul verbal de recepție a lucrărilor de consolidare sau renovare majoră;
 • document emis de către compartimentul de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate;
 • autorizație de construire;
 • proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 • declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire;
 • dovada că lucrările de consolidare sau renovare majoră s-au efectuat pe cheltuială proprie (factură fiscală, chitanță fiscală, ordin de plată).

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau agrement

 1. Pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale sunt necesare:
 • actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
 • statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
 • certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;
 • raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali;
 • document emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau agrement.

 1. Pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, sunt necesare:
 • actul de înființare al organizației;
 • statutul organizației;
 • actul de proprietate;
 • actul în baza căruia organizația utilizează clădirea.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau agrement.

 1. Pentru clădirile restituite potrivit 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, sunt necesare:
  • actul de restituire a clădirii;
  • contractul de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public.

6. Pentru clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul sunt necesare:

 • proces-verbal eliberat de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul autorității abilitate/comisiei de evaluare
 1. Pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare sunt necesare:
 • certificat de revoluționar;
 • declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfășoară activități economice sau agrement și nu se obțin venituri din închiriere;
 1. Pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social sunt necesare:
 • adeverință de salariu;
 • talon de pensie;
 • adeverință de venit;
 • document din care să rezulte că beneficiază de ajutor de șomaj sau ajutor social.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau agrement.

 1. Pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare sunt necesare:
 • dovada efectuării lucrărilor pe cheltuiala proprie (copie facturi, chitanțe fiscale, ordine de plată);
 • documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză din care să rezulte destinația de locuință a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizație de construire etc.);
 • actele de identitate ale titularilor din care să rezulte adresa de domiciliu;
 • raportul de audit energetic;
 • autorizația de construire eliberată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare sau negația că nu necesită această autorizație;
 • procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii;
 • certificatul de performanță energetică din care să rezulte clasa de performanță energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare întocmit după realizarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Previous Înregistrarea clădirilor în evidențele fiscale, în vederea stabilirii taxei pe clădiri (timp de soluționare 45 de zile)

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut