Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Înregistrarea clădirilor în evidențele fiscale, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Declarații fiscale:

  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice- model 2016 ITL 001;  Descarcă document
  • Anexa 1 la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidentiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice-model 2016 ITL 001 – în cazul rezidenților altor state membre ale U.E. pe teritoriul României; Descarcă document

În cazul clădirilor cu destinație mixtă, proprietarul / persoana împuternicită va declara suprafața folosită în scop nerezidențial și titularul obligației de plată a utilităților.

2.Acte de identificare:

  • actul de identitate;
  • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
  • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

3.Acte de reprezentare

  • împuternicire în original sau copie legalizată;
  • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul

4.Documente justificative, după caz

A. În cazul clădirilor cu destinație rezidențiala:

  • contract de vanzare-cumparare; contract de schimb; contract de donatie; certificat de moștenitor; hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, după caz; act de adjudecare; contract de leasing și proces verbal de predare primire; contract de fiducie; dispozitie emisă de Primarul Municipiului Bucuresti; autorizație de construire, adresă prin care s-a anunțat începerea lucrărilor, proces verbal de recepție a lucrărilor, fișă de calcul (regularizare); act de alipire; act de dezmembrare, declarație pe proprie răspundere în cazul în care clădirea a fost construită fără autorizație de construire, etc.;
  • documentația cadastrală, după caz, iar în lipsa acesteia, schița/fișa clădirii sau alte documente asemănătoare (in cazul in care suprafata clădirii nu rezultă din actul de proprietate sau se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reala rezultată din măsurători);
  • certificat de performanță energetică (în cazul dobândirii clădirilor cu suprafața utilă peste 50 m.p.);

B. În cazul cladirilor cu destinație nerezidentială/mixtă, la documentele menționate mai sus se anexează, după caz, și următoarele:

  • contract de închiriere / comodat;
  • raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii care sa reflecte valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta; acte din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor de construcții, in cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referința in copie; actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie (contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, acte de succesiune, etc, după caz;).

Fotocopiile documentelor justificative se certifică pentru conformitate cu originalul.

Previous Scoaterea clădirilor din evidențele fiscale (timp de soluționare 45 de zile)

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut