Persoane fizice 021 314 61 49
Persoane juridice 021 311 91 08
Orar de funcționare sediul central Piața Amzei nr.13 Luni Marți Joi Vineri 08:30-16:30 | Miercuri 08:30-18:30

Scutirea de la plata impozitului pe teren (timp de soluționare 45 de zile)

Ultima actualizare a informației 20 decembrie 2021

1. Nume document:

 • Cerere privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri/terenuri si/sau mijloace de transport pentru persoane fizice; Descarca document
 • Cerere scutire persoane fizice in temeiul H.C.L. Sector 1 nr. 6/2016.; Descarca document

2. Acte de identificare:

 • actul de identitate;
 • certificatul de naștere (în cazul proprietarului minor care nu deține carte de identitate, caz în care declarația fiscală va fi completată de către tutorele legal al acestuia);
 • certificatul de înregistrare fiscală (document prin care este individualizat numărul de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală și este utilizat in cazul in care contribuabilul nu are cod numeric personal);

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.

3. Acte de reprezentare:

 • împuternicire în original sau copie legalizată;
 • actul de identitate al împuternicitului.

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.

4 .Documente justificative, după caz:

Pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe teren se depun următoarele documente justificative, după caz:

A. Actul de dobândire a clădirii:

 • contract de vanzare-cumparare; contract de schimb; contract de donatie; certificat de mostenitor; hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, după caz; act de adjudecare; contract de leasing și proces verbal de predare primire; contract de fiducie; dispozitie emisa de Primarul Municipiului Bucuresti; act de alipire; act de dezmembrare etc.;
 • documentația cadastrală (in cazul in care suprafata terenului nu rezulta din actul de proprietate sau se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reala rezultata din masurători).
 • certificatul de căsătorie (în cazul bunurilor comune).

A.1. La actele menționate la litera A se va anexa și documentul justificativ pentru acordarea scutirii, in baza art. 456 alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • legitimatie de veteran de razboi/ vaduva de veteran de razboi/vaduva de razboi;
 • certificat de incadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate / inscris din care să rezulte faptul că, contribuabilul este reprezentantul legal al persoanei cu handicap și il are în îngrijire (hotarare judecatoreasca/declarație pe proprie răspundere);
 • hotararea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri sau de beneficiar al Legii nr. 189/2000;
 • adeverinta persoane prevazute în Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat;
 • inscris din care sa rezulte ca o cladire/teren este utilizata de unitatile si instituțiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate si contract de inchiriere/comodat incheiat intre proprietari persoane fizice si unitatea de invatamant;
 • inscris din care sa rezulte ca terenurile sunt folosite pentru activitatile de aparare împotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local, în masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
 • inscris din care sa rezulte ca terenurile sunt degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureaza ameliorarea acestora, conform prevederilor din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, si din Hotarârea Guvernului nr. 1.257/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra în perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.
 • inscris din care sa rezulte ca terenurile prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura;
 • inscris din care sa rezulte ca terenurile sunt ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România
 • S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranta;
 • adeverinta emisa de Ocolul Silvic din care sa rezulte ca terenul face parte din fondul forestier, altele decât cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, cele certificate, precum si cele cu arborete cu vârsta de pâna la 20 de ani, certificate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 1.476/2002 pentru aprobarea unor masuri privind gospodarirea durabila a padurilor.
 • înscris din care sa rezulte ca suprafetele construite ale terenurilor sunt aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, pentru care au fost realizate lucrari de renovare/reabilitare a fatadei stradale si / sau principale, conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice.

A.2. La actele menționate la litera A se va anexa și documentul justificativ pentru acordarea scutirii, in baza H.C.L. Sector 1 nr. 6/2016 privind aprobarea procedurii pentru acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri și a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sectorul 1 a municipiul București, începând cu anul 2016:

 1. Pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, sunt necesare:
 • actul de restituire a terenului aferent clădirilor;
 • contractul de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că pe terenul aferent clădirilor se menține afectațiunea de interes public.
 1. Pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, sunt necesare:
 • actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
 • statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
 • certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;
 • raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali;
 • document emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea.
 1. Pentru terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, sunt necesare:
 • actul de înființare al organizației;
 • statutul organizației;
 • actul în baza căruia organizația folosește terenul.
 1. Pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, sunt necesare:
 • procesul-verbal întocmit de către persoana abilitată în acest sens.
 1. Pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt necesare:
 • certificat de revoluționar;
 • declarație pe proprie răspundere a proprietarului că pe ternul aferent clădirii de domiciliu nu se desfășoară activități economice sau de agrement și nu se obțin venituri din închiriere;
 1. Pentru suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, sunt necesare:
 • document emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor cu regim de monument istoric;
 • dovada că terenul este salubrizat/întreținut/împrejmuit.
 1. Pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, sunt necesare:
 • adeverință de salariu;
 • talon de pensie;
 • adeverință de venit;
 • document din care să rezulte că beneficiază de ajutor de șomaj sau ajutor social.
 1. Pentru suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor, sunt necesare:
 • document emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor afectate de cercetări arheologice.

Fotocopiile documentelor justificative se certifica pentru conformitate cu originalul.

 

Previous Înregistrarea terenurilor în evidențele fiscale, în vederea stabilirii taxei pe teren (timp de soluționare 45 de zile)

Localizare & contact

Sediu central:

  Str. Piata Amzei nr.13

  Orar de funcționare:

    Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

    Miercuri:08:30-18:30

Puncte de încasare

  Calea Griviței nr.208-210

  Str. Pajurei nr.13

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Joi Vineri:08:30-16:30

      Miercuri:08:30-18:30

  Bd. Banu Manta nr.9

    Orar de funcționare:

      Luni Marți Miercuri Vineri:08:30-16:30

      Joi:08:30-18:30

Abonare informații

Pentru a va abona la newsletter, introduceti o adresa de e-mail valabilă și apasați OK

Copyright © 2021 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Sari la conținut