Primaria Sector 1
Home Info Pers fizice Pers juridice Impozite
Harta site Contact
 
Acte necesare - persoane fizice
1. ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005;
-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007;
-actul de dobandire al mijlocului de transport in copie certificata pentru conformitate cu originalul:
> contract de vanzare-cumparare;
> act de donatie;
> contract de leasing si proces verbal de predare primire;
> contract de novatie;
> factura fiscala;
> factura finalizare leasing;
> certificat de mostenitor;
> hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii;
> actul de dobandire tradus si legalizat in limba romana
> documentul vamal -  in cazul in care mijlocul de transport este dobandit de catre contribuabil din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene;
> in cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se anexeze si documentul de inregistrare la autoritatea navala romana;
A.cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. (original si fotocopie);
B.„certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local” din care se rezulte ca, la data instrainarii vanzatorul nu figura cu debite fata de bugetul local al unitatii administrativ teritoriala unde a fost inregistrat mijlocul de transport (original sau fotocopie legalizata – in cazul in care mijlocul de transport nu este la prima inregistrare in evidentele fiscale);
C.actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
D.actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
E.fisa de inmatriculare a vehiculului (original);
F.imputernicire in original sau fotocopie legalizata.

Mentionam ca, in cazul in care bunul mobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte), anexandu-se totodata si Dispozitia numire tutore/curator.

2. ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENTELE FISCALE ALE UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

-„declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport” - ITL 027 model 2009;
-„cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 010;
-actul de instrainare al mijlocului de transport in fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul
> act de vanzare-cumparare;
> act de donatie;
> contract de novatie;
> factura fiscala;
> certificat de mostenitor;
> hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa ca mijlocul de transport nu mai este in proprietatea contribuabilului;
> adeverinta de la REMAT in cazul mijloacelor de transport scoase din uz;
> declaratie pe proprie raspundere, potrivit careia contribuabilul nu mai este detinatorul mijlocului de transport (original);
-cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. (original si fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-fisa de inmatriculare a vehiculului (original);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.

Mentionam ca, in cazul in care bunul mobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte), anexandu-se totodata si Dispozitia numire tutore/curator.

3. ACTE NECESARE VIZARII FISEI DE INMATRICULARE, CA URMARE A FINALIZARII LEASINGULUI:

-„cerere pentru vizarea fisei de inmatriculare ca urmare a finalizarii leasingului” - model ITL 008;
-factura fiscala din care sa reiasa ca s-a finalizat leasingul (original si fotocopie);
-cartea de identitate a vehiculului (original si fotocopie);
-„certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local” din care se rezulte ca, la data instrainarii vanzatorul nu figura cu debite fata de bugetul local al unitatii administrativ teritoriala unde a fost inregistrat mijlocul de transport (original sau fotocopie legalizata – in cazul in care mijlocul de transport nu este la prima inregistrare in evidentele fiscale);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-fisa de inmatriculare a vehiculului (original);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.

4. ACTE NECESARE SCHIMBARII TALONULUI:

-cerere tip;
-carte de identitate autovehicul (original si fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I din care sa reiasa schimbarea domiciliului fiscal (original si fotocopie);
-fisa de inmatriculare a vehiculului (original).

5. ACTE NECESARE TRANSFERULUI UNUI MIJLOC DE TRANSPORT LA NOUL DOMICILIU AL CONTRIBUABILULUI:
-cerere / „declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – model    2009 ITL 027”
-cartea de identitate a autovehiculului eliberata de R.A.R. (original si fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I din care sa reiasa noul domiciliu (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-fisa de inmatriculare (original);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.

6. ACTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA:

-„cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 010;
-actul de identitate al proprietarului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I  (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.
-C.I./B.I/N.I.F/C.U.I imputernicit.
In cazul in care se solicita certificat de atestare fiscala pentru dezbaterea succesiunii:
-actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea (original si fotocopie);
-acte doveditoare din care sa reiasa calitatea persoanei fizice de a obtine certificatul de atestare fiscala, dupa caz:
> certificat de nastere (original si fotocopie);
> certificat de casatorie (original si fotocopie);
> actul de identitate al persoanei care solicita certificatul de atestare fiscala: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I  (original si fotocopie);
> sentinta judecatoreasca de divort (original si fotocopie);
> actul de identitate al imputericitului (original si fotocopie);
> certificat de calitate de mostenitor/legatar (original si fotocopie);
> certificat de mostenitor/legatar;
>adresa notariat prin care se solicita certificate de atestare fiscal.
> imputernicire in original sau fotocopie legalizata.
Mentionam ca:
- in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala,  acesta va fi reprezentat de un imputernicit;
- imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ;
-in conformitate cu art. 159 alin. (3) din Noul Cod de Procedura Fiscala”certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data solicitarii si este valabil 30 de zile de la data emiterii.”

7. ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE (CLADIRI/TRENURI):

7.1. ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE (CLADIRI/TERENURI): -Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice- model 2016 ITL 001;
-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice- model 2016 ITL003;
- „declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal” - model ITL 2010 004 (dupa caz, pentru imobile dobandite inainte de 31.12.2015);
- actul de dobandire al imobilului (original si fotocopie) dupa caz:
> contract de vanzare-cumparare;
> contract de schimb;
> contract de donatie;
> certificat de mostenitor;
> hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al imobilului in cauza;
> proces verbal de licitatie;
> act de adjudecare;
> contract de leasing;
>contract de fiducie;
> contract de concesiune/inchiriere;
> dispozitie emisa de Primaria Municipiului Bucuresti;
> autorizatie de construire;
> adresa prin care s-a anuntat inceperea lucrarilor;
> proces verbal de receptie a lucrarilor;
>taxa de regularizare
> declaratie pe proprie raspundere in cazul in care imobilul a fost construit fara autorizatie de construire;
> act de alipire;
> act de dezmembrare;
> proces verbal de predare primire/punere in posesie (in cazul locuintelor noi);
> schite imobil/ cadastru si intabulare;
-certificat eliberat de Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Evidenta Proprietatii (in cazul modificarii numarului postal);
-autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz privind schimbarea de destinatie a cladirii/documentatia cadastrala/orice documente doveditoare/declaratia pe proprie raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista alte documente doveditoare;
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-NIF/CIF eliberat de Administratia Finantelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.
In cazul cladirilor nerezidentiale, pe langa declaratia fiscala vor fi depuse:
-contract de inchiriere / comodat (copie);
-raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii care sa reflecte valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta in copie/acte din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie/actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie (contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, acte de succesiune, etc;)
-carte de identitate copie;
-act de dobandire imobil in copie;
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-NIF/CIF eliberat de Administratia Finantelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.
Pentru cladirile cu destinatie mixta, pe langa declaratia fiscala vor fi depuse:
-contract de inchiriere / comodat in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice (copie);
-raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii care sa reflecte valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta in copie/acte din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie/actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie (contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, acte de succesiune, etc;)
-act de dobandire imobil in copie;
-declaratie pe proprie raspundere;
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-NIF/CIF eliberat de Administratia Finantelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.
Mentionam ca:
- in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala,  acesta va fi reprezentat de un imputernicit;
- imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ;
- conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscala orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal;
- in cazul in care bunul imobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte).
7.2. ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A TERENURILOR AGRICOLE/SILVICE INCHIRIATE/PRELUATE IN FOLOSINTA:
-declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL 003;
-actul de dobandire al terenului (original si fotocopie)
> schita terenului;
> plan de amplasament in zona;
> adeverinta prin care se face dovada inscrierii terenului in registrul agricol si categoria de folosinta a terenului eliberata de serviciul secretariat, registru agricol din cadrul Primariei Sectorului 1;
> adeverinta eliberata de Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Urbanism;
> adeverinta eliberata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-fisa calcul (AFI);
-contract de inchiriere/concesiune;
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.
Mentionam ca:
- in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala,  acesta va fi reprezentat de un imputernicit;
- imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ;
- conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscala orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal;
- in cazul in care bunul imobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte).

8. ACTE NECESARE PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE:

-Declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice;
-proces verbal de predare primire amplasament  intocmit de catre Administratia Domeniului Public Sector 1 (original si fotocopie);
-contract pentru ocuparea temporara a domeniului public  intocmit de catre Administratia Domeniului Public Sector 1 (original si fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.

9. ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE:

-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
-certificat de inregistrare fiscala proprietar (original si fotocopie);
-autorizatia de construire (original si fotocopie);
-declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa data amplasarii firmei/panoului (original);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata;
-act identitate imputernicit (original si fotocopie).

10. ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENTELE FISCALE A UNUI BUN IMOBIL:

-cerere tip;:
-actul de instrainare (original si fotocopie) dupa caz:
-contract de vanzare-cumparare;
> contract de schimb;
> contract de donatie;
> certificat de mostenitor;
> hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa ca bunul imobil nu mai este in proprietatea contribuabilului;
> proces verbal de licitatie;
> act de adjudecare;
> contract de leasing;
> contract de concesiune;
> dispozitie emisa de Primaria Municipiului Bucuresti sau unitatea detinatoare, dupa caz;
> act de dezmembrare;
> autorizatie de demolare;:
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);:
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);:
0imputernicire in original sau fotocopie legalizata.:
Mentionam ca:
- in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala,  acesta va fi reprezentat de un imputernicit;
- imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ;
- conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscala orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal;
- in cazul in care bunul imobil este dobandit de un catre minor, scoaterea din evidentele fiscale a  bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte).

11. ACTE NECESARE SCHIMBARII IN EVIDENTELE FISCALE A NUMELUI / DOMICILIULUI UNUI CONTRIBUABIL:

-cerere tip;
-certificat de casatorie (original si fotocopie)/sentinta civila divort;
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata;
-act identitate imputernicit (original si fotocopie)

12. ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE:

12.1 ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, DUPA CAZ:
-legitimatie de veteran de razboi/ vaduva de veteran de razboi/vaduva de razboi;
-hotararea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri;
-certificat de incadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate;
-certificat de revolutionar;
-act din care sa rezulte ca mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
-cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. pentru autovehicole istorice (original si fotocopie);
-atestat de vehicul istoric emis de A.C.R.;
-cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. din care sa reiasa ca autovehiculul este hybrid sau actionat electric (original si fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie).
12.2 ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE ASUPRA BUNURILOR IMOBILE:
-cerere tip;
-actul de dobandire al imobilului (original si fotocopie);
-actul doveditor care atesta faptul ca proprietarul este beneficiar al scutirii (original si fotocopie) dupa caz:
> legitimatie de veteran de razboi/ vaduva de veteran de razboi/vaduva de razboi;
> certificat de incadrare in grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate ;
> hotararea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri;
>adeverinta persoane prevazute la art. 2 lit. a), c), e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
>documente aferente activitatii pentru care sunt autorizati de exemplu facturi de utilitati, facturi fiscal, state plata salariati sau orice alte documente pentru cladirile utilizate pentru prestarea de servicii cu character sezonier pe o durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic;

Pentru scutirile acordate in baza hotararii consiliului local, procedura de acordare si actele necesare sunt cele prevazute in  Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 6/2016.

13. ACTE NECESARE ELIBERARII ISTORICULUI DE ROL FISCAL:

-cerere tip;
-acte doveditoare calitatii de a solicita istoric de rol fiscal, dupa caz:
> act de proprietate/certificat de mostenitor/legatar in cazul in care contribuabilul este inregistrat in evidentele fiscale;
> certificat de mostenitor/legatar, certificat de calitate de mostenitor/legatar in cazul in care imobilul a apartinut autorului solicitantului;
> testament (original si fotocopie);
> certificate de nastere (original si fotocopie);
> certificat de casatorie (original si fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata;
-act de identitate al imputernicitului (original si fotocopie).

14. ACTE NECESARE PRIVIND CLASAREA AMENZILOR:

-cerere tip;
-sentinta judecatoreasca cu mentiunea definitiva si irevocabila (original si fotocopie);
-chitanta (original si fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata;

15. ACTE NECESARE ELIBERARII DE DUPLICATE ALE PROCESELOR VERBALE:

-cerere tip;
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata;
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie).

16. ACTE NECESARE PENTRU RESTITUIRE / COMPENSARE A SUMELOR ACHITATE IN PLUS SAU ERONAT LA BUGETUL LOCAL AL SECTORULUI 1:

-cerere restituire / cerere compensare;
-chitanta (fotocopie);
-chitanta cu care a fost achitata taxa de timbru (orginal sau fotocopie);
-copii legalizate de pe hotararile definitive si irevocabile, de pe decizii ale organelor jurisdictionale administrative sau un inscris din care sa rezulte ca sumele nu au fost folosite sau dupa caz stabilite de acestea
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.

17. ACTE NECESARE PENTRU INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN DOCUMENTELE DE PLATA:

-cerere;
-ordin de plata (fotocopie);
-extras de cont (fotocopie);
-titlurile de creanta (fotocopie);
-oricare alt document ce atesta eroarea produsa (fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.

NOTA:
ADUCEM LA CUNOSTINTA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE CA, IN CAZUL SCHIMBARII DOMICILIULUI, AU OBLIGATIA DE A DEPUNE O FOTOCOPIE DE PE NOUA CARTE DE IDENTITATE LA ORGANUL FISCAL.

Copyright © 2007 Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1: Termeni si conditii | Contact | Recomandari