Primaria Sector 1
Home Info Pers fizice Pers juridice Impozite
Harta site Contact
 
Acte necesare - persoane fizice
Acte necesare transferului unui mijloc de transport auto

- CERERE/DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT (formular tip);
- CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE (formular tip);
- CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT ELIBERATA DE R.A.R. (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI (C.I./B.I./N.I.F./C.U.I.) DIN CARE SA REAIASA NOUL DOMICILIU (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- FISA DE INMATRICULARE (original);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA;
- TAXA DE TIMBRU - 2 LEI, PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA, ACHITATA LA UNA DIN CASERIILE INSTITUTIEI.

Acte necesare pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui mijloc de transport auto

- DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT (formular tip);
- CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE (formular tip);
- ACTUL DE INSTRAINARE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie), DUPA CAZ: ( ACT DE VANZARE-CUMPARARE, ACT DE DONATIE, CONTRACT DE NOVATIE, FACTURA FISCALA, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, HOTARARI JUDECATORESTI - LEGALIZATE CU MENTIUNEA DEFINITIVA SI IREVOCABILA - SAU ALTE INSCRISURI DIN CARE SA REIASA CA MIJLOCUL DE TRANSPORT NU MAI ESTE IN PROPRIETATEA COTRIBUABILULUI, ADEVERINTA DE LA REMAT IN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT SCOASE DIN UZ, DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CUNOSCAND PREVEDERILE ART. 474 COD PENAL, POTRIVIT CAREIA CONTRIBUABILUL NU MAI ESTE DETINATORUL MIJLOCULUI DE TRANSPORT) (original);
- CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT ELIBERATA DE R.A.R. (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI (C.I./B.I./N.I.F./C.U.I.); (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI ((original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA;
- FISA DE INMATRICULARE A VEHICULULUI (original);
- 2 TAXE DE TIMBRU - 2 LEI, PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA (DUBLU EXEMPLAR), ACHITATA LA UNA DIN CASERIILE INSTITUTIEI.

Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport auto

- DECLARATIE FISCALA/DECIZIE DE IMPUNERE, DEPUSA PENTRU DOBANDIRE MIJLOACE DE TRANSPORT (formular tip);
- CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE, DIN CARE SA REZULTE CA, LA DATA INSTRAINARII VANZATORUL NU FIGUREAZA CU DEBITE FATA DE BUGETUL LOCAL AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALA UNDE A FOST INREGISTRAT MIJLOCUL DE TRANSPORT (original sau fotocopie legalizata - IN CAZUL IN CARE MIJLOCUL DE TRANSPORT NU ESTE LA PRIMA INREGISTRARE IN EVIDENTELE FISCALE);
- ACTUL DE DOBANDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie), DUPA CAZ CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, ACT DE DONATIE, CONTRACT DE LEASING SI PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE, CONTRACT DE NOVATIE, FACTURA FISCALA, FACTURA FINALIZARE LEASING, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, HOTARARI JUDECATORESTI - LEGALIZATE CU MENTIUNEA DEFINITIVA SI IREVOCABILA - SAU ALTE INSCRISURI DIN CARE SA REIASA CALITATEA DE PROPRIETAR AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT, ACTUL DE DOBANDIRE TRADUS SI LEGALIZAT IN LIMBA ROMANA - IN CAZUL IN CARE MIJLOCUL DE TRANSPORT ESTE DOBANDIT DE CATRE CONTRIBUABIL DINTR-UN STAT COMUNITAR AL UNIUNII EUROPENE, DOCUMENTUL VAMAL - IN CAZUL IN CARE MIJLOCUL DE TRANSPORT ESTE DOBANDIT DE CATRE CONTRIBUABIL DINTR-UN STAT COMUNITAR AL UNIUNII EUROPENE, IN CAZUL UNUI MIJLOC DE TRANSPORT PE APA ESTE NECESAR SA SE ANEXEZE SI DOCUMENTUL DE INREGISTRARE LA AUTORITATEA NAVALA ROMANA;
- CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT ELIBERAT DE R.A.R.
(original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI C.I./B.I./N.I.F/.C.U.I.
(original si fotocopie);
- FISA DE INMATRICULARE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA;

- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie).
MENTIONAM CA, IN CAZUL IN CARE BUNUL MOBIL ESTE DOBANDIT DE CATRE UN MINOR, DECLARAREA BUNULUI SE FACE DE CATRE TUTORE / CURATOR / REPREZENTANT LEGAL (PARINTE).

 
Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unor bunuri imobile (cladiri / terenuri)

- DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE CLADIRI, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE, DATORAT IN TEMEIUL LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE (formular tip);
- DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE, DATORAT IN TEMEIUL LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE (formular tip);
- DECLARATIE SPECIALA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE CLADIRI MAJORAT, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE DETINATOARE A MAI MULTOR CLADIRI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 59/2010 PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL (formular tip);
- ACTUL DE DOBANDIRE AL IMOBILULUI (original si fotocopie), DUPA CAZ: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, CONTRACT DE DONATIE, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, HOTARARI JUDECATORESTI - LEGALIZATE CU MENTIUNEA DEFINITIVA SI IREVOCABILA - SAU ALTE INSCRISURI DIN CARE SA REIASA CALITATEA DE PROPRIETAR AL IMOBILULUI IN CAUZA, PROCES VERBAL DE LICITATIE, ACT DE ADJUDECARE, CONTRACT DE LEASING, CONTRACT DE CONCESIUNE, DISPOZITIE EMISA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, ADRESA PRIN CARE S-A ANUNTAT INCEPEREA LUCRARILOR, PROCES - VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR, DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE IN CAZUL IN CARE IMOBILUL A FOST CONSTRUIT FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, ACT DE ALIPIRE, ACT DE DEZMEMBRARE, PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE/PUNERE IN POSESIE (IN CAZUL LOCUINTELOR NOI), SCHITE IMOBIL/CADASTRU SI INTABULARE;
- CERTIFICAT ELIBERAT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI - DIRECTIA EVIDENTA PROPRIETATII (IN CAZUL MODIFICARII NUMARULUI POSTAL);
- CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII, CONFORM LEGII NR. 159/2013 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 372/2005 PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR (fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);
- NIF/CIF ELIBERAT DE ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE DIN RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A DOMICILIULUI REPREZENTANTULUI;
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA ;
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie).

MENTIONAM CA:
- in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi reprezentat de un imputernicit - imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ;
- in cazul in care imobilul este dobandit in coproprietate, fiecare dintre coproprietari va depune declaratii fiscale, actul de identitate (original si fotocopie), imputernicire sau certificatul de casatorie;
- conform art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:”Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal";- in cazul in care bunul imobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte).

Acte necesare vizarii fisei de inmatriculare, ca urmare a finalizarii leasingului
- CERERE PENTRU VIZAREA FISEI DE INMATRICULARE CA URMARE A FINALIZARII LEASINGULUI (formular tip);
- FACTURA FISCALA DIN CARE SA REIASA CA S-A FINALIZAT LEASINGUL (original si fotocopie);
- CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI (original si fotocopie);
- CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE, DIN CARE SA REZULTE CA, LA DATA INSTRAINARII VANZATORUL NU FIGURA CU DEBITE FATA DE BUGETUL LOCAL AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALA UNDE A FOST INREGISTRAT MIJLOCUL DE TRANSPORT ( original sau fotocopie legalizata - in cazul in care mijlocul de transport nu este la prima inregistrare in evidentele fiscale);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA;
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- FISA DE INMATRICULARE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original).

Acte necesare pentru scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale asupra mijloacelor de transport

- LEGITIMATIE DE VETERAN DE RAZBOI/VADUVA DE VETERAN DE RAZBOI, CONFORM LEGII NR. 44/1994;
- HOTARAREA CARE SA ATESTE CALITATEA DE BENEFICIAR AL DECRETULUI NR. 118/1990, PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE DE DICTATURA INSTAURATA CU INCEPERE DE LA 6 MARTIE 1945, PRECUM SI CELOR DEPORTATE IN STRAINATATE ORI CONSTITUITE IN PRIZONIERI;
- CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, CU VIZA R.A.R. PENTRU AUTOVEHICULE ISTORICE (original si fotocopie);
- ATESTAT DE VEHICUL ISTORIC EMIS DE A.C.R.;
- CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, CU VIZA R.A.R. DIN CARE SA REIASA CA AUTOVEHICULUL ESTE HYBRID SAU ELECTRIC (original si fotocopie);
-CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI DIN CARE SA REIASA CA VEHICOLUL ESTE ADAPTAT HYCOMAT CONFORM PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie).

Acte necesare pentru scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale asupra bunurilor imobile

- CERERE (formular tip);
- ACTUL DE DOBANDIRE AL IMOBILULUI (original si fotocopie);
- ACTUL DOVEDITOR CARE ATESTA FAPTUL CA PROPRIETARUL ESTE BENEFICIAR AL SCUTIRII (original si fotocopie), DUPA CAZ: LEGITIMATIE DE VETERAN DE RAZBOI/VADUVA DE VETERAN DE RAZBOI, CONFORM LEGII NR. 44/1994; CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP GRAV, ACCENTUAT, SAU GRADUL I DE INVALIDITATE CONFORM LEGII NR. 448/2006, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;HOTARAREA CARE SA ATESTE CALITATEA DE BENEFICIAR AL DECRETULUI NR. 118/1990, PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE DE DICTATURA INSTAURATA CU INCEPERE DE LA 6 MARTIE 1945, PRECUM SI CELOR DEPORTATE IN STRAINATATE ORI CONSTITUITE IN PRIZONIERI; CERTIFICAT DE REVOLUTIONAR / BREVET, CONFORM LEGII NR. 341/2004, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE; ADEVERINTA ELIBERATA DE MINISTERUL CULTELOR, POTRIVIT LEGII NR. 422/2001; DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A CONTRIBUABILULUI DIN CARE SA REZULTE CA LA ADRESA UNDE SE SOLICITA SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE NU SE DESFASOARA ACTIVITATI ECONOMICE (IN CAZUL SCUTIRII CONFORM LEGII NR. 422/2001);
- IN CAZUL LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA, CONFORM HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 218/22.12.2011, SCUTIREA DE LA PLATA A IMPOZITULUI SE APLICA PE BAZA URMATOARELOR INSCRISURI: CERERE TIP; CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA SAU RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC IN CARE SA SE RECOMANDE DE CATRE AUDITORUL ENERGETIC REALIZAREA MASURILOR DE INTERVENTIE; INSCRISURI DIN CARE SA REZULTE CA IMOBILUL A FOST PROIECTAT IN PERIOADA 1950-1990; ACTE DE PROVENIENTA A MATERIALELOR DE CONSTUCTII DESTINATE REALIZARII LUCRARILOR DE REABILITARE, IN CAZUL IN CARE ACESTE LUCRARI SE EXECUTA IN REGIE PROPRIE, SAU, DUPA CAZ, CONTRACTUL DE EXECUTIE DE LUCRARI; PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR, INTOCMIT IN CONDITIILE LEGII, ULTERIOR INTRARII IN VOGOARE A PREZENTEI HOTARARI, SAU NOTA DE CONSTATARE INTOCMITA DE CATRE DIRECTIA INSPECTIE DIN CADRUL POLITIEI LOCALE SECTOR 1, DUPA CAZ.; CERIFICATE DE PERFORMANTA ENERGETICA DIN CARE SA REZULTE CA PRIN REALIZAREA MASURILOR DE REABILITARE TERMICA, IMOBILUL A AVANSAT INTR-O CLASA ENERGETICA SUPERIOARA;
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);
- CERTIFICAT DE CASATORIE (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA.

Acte necesare pentru restituire / compensare sumelor achitate in plus sau eronat la bugetul local

- CERERE RESTITUIRE / CERERE COMPENSARE;
- CHITANTA (fotocopie);
- CHITANTA CU CARE A FOST ACHITATA TAXA DE TIMBRU (original sau fotocopie);
- COPII LEGALIZATE DE PE HOTARARILE DEFINITIVE SI IREVOCABILE, DE PE DECIZII ALE ORGANELOR JURISDICTIONALE ADMINISTRATIVE SAU UN INSCRIS DIN CARE SA REZULTE CA SUMELE NU AU FOST FOLOSITE SAU DUPA CAZ STABILITE DE ACESTEA;
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA.

Acte necesare privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
- DECLARATIE DE IMPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE PENTRU PERSOANE FIZICE;
- PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT INTOCMIT DE CATRE ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 (original si fotocopie);
- CONTRACT PENTRU OCUPAREA TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC INTOCMIT DE CATRE ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA.
Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

- DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE;
- CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA PROPRIETAR (original si fotocopie);
- AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE (original si fotocopie);
- DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE DIN CARE SA REIASA DATA AMPLASARII FIRMEI/PANOULUI (original );
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA.

Acte necesare pentru schimbare talon

- CERERE TIP;
- CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT ( original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I., DIN CARE SA REIASA SCHIMBAREA DOMICILIULUI FISCAL (original si fotocopie);
- FISA DE INMATRICULARE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original).

Acte necesare pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala

- CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE (formular tip);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);
- TAXA DE TIMRU DE 2 LEI ACHITATA LA UNA DIN CASERIILE INSTITUTIEI;
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA;
IN CAZUL IN CARE SE SOLICITA CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU DEZBATEREA SUCCESIUNII:
- ACTUL DE DECES AL PERSOANEI PENTRU CARE SE DEZBATE SUCCESIUNEA (original si fotocopie) ;
- ACTE DOVEDITOARE DIN CARE SA REAIASA CALITATEA PERSOANEI FIZICE DE A OBTINE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA, DUPA CAZ: CERTIFICAT DE NASTERE (original si fotocopie); CERIFICAT D CASATORIE (original si fotocopie); ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI CARE SOLICITA CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie); SENTINTA JUDECATOREASCA DE DIVORT (original si fotocopie); ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie); CERTIFICAT DE CALITATE DE MOSTENITOR / LEGATAR (original si fotocopie); CERTIFICAT DE MOSTENITOR / LEGATAR; TESTAMENT (original si fotocopie);
- TAXA DE TIMBRU DE 2 LEI ACHITATA LA UNA DIN CASERIILE INSTITUTIEI;
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA.

MENTIONAM CA:
- in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi reprezentat de un imputernicit;
- imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ;
- conform art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: ”Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal”;
- certificatul de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice” se poate transmite si B.N.P.-ului unde se dezbate succesiunea, la solicitarea acestuia, conform delegarii date de contribuabil;
- in conformitate cu art. 113 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedura  fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: ”Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării și poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite [...]”.

Acte necesare pentru schimbarea in evidentele fiscale a numelui/domiciliului unui contribuabil

- CERERE TIP;
- CERTIFICAT DE CASATORIE (original si fotocopie) / SENTINTA CIVILA DIVORT;
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI C.I./B.I./N.I.F/.C.U.I. (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA;
- ACT DE IDENTITATE IMPUTERNICIT (original si fotocopie).

Acte necesare pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui bun imobil

- CERERE TIP;
- ACTUL DE INSTRAINARE (original si fotocopie), DUPA CAZ: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE; CONTRACT DE SCHIMB; CONTRACT DE DONATIE; CERTIFICAT DE MOSTENITOR; HOTARARI JUDECATORESTI (LEGALIZATE CU MENTIUNEA DEFINITIVA SI IREVOCABILA) SAU ALTE INSCRISURI DIN CARE SA REIASA CA BUNUL IMOBIL NU MAI ESTE IN PROPRIETATEA CONTRIBUABILULUI; PROCES VERBAL DE LICITATIE; ACT DE ADJUDECARE; CONTRACT DE LEASING; CONTRACT DE CONCESIUNE; DISPOZITIE EMISA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SAU UNITATEA DETINATOARE, DUPA CAZ; ACT DE DEZMEMBRARE; AUTORIZATIE DE DEMOLARE;
- ACTUL DE IDENTITATE A CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA.

Mentionam ca, in conformitate cu art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:”Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal”.

Acte necesare pentru indreptarea erorilor materiale din documentele de plata

- CERERE;
- ORDIN DE PLATA (fotocopie);
- EXTRAS DE CONT (fotocopie);
- TITLURILE DE CREANTA (fotocopie);
- ORICARE ALT DOCUMENT CE ATESTA EROAREA PRODUSA (fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE A CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA

Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a terenurilor agricole / silvice / inchiriate / preluate in folosinta

- DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE, DATORAT IN TEMEIUL LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE (formular tip);
- ACTUL DE DOBANDIRE AL TERENULUI (original si fotocopie) DUPA CAZ: ACTUL DE VANZARE-CUMPARARE; ACT DE DONATIE; TITLUL DE PROPRIETATE; PROCES VERBAL; FISE SAU ALTE DOCUMENTE DE PUNERE IN POSESIE EMISE DE CONSILIILE LOCALE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE IN VIGOARE; SCHITA TERENULUI; PLAN DE AMPLASAMENT IN ZONA; ADEVERINTA PRIN CARE SE FACE DOVADA INSCRIERII TERENULUI IN REGISTRUL AGRICOL SI CATEGORIA DE FOLOSINTA A TERENULUI ELIBERATA DE SERVIVIUL SECRETARIAT, REGISTRUL AGRICOL DIN CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 1; ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI - DIRECTIA URBANISM; ADEVERINTA ELIBERATA DE MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE;
- ACTUL DE IDENTITATE A CONTRIBUABILULUI: C.I./B.I./N.I.F./C.U.I. (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA;
- FISA CALCUL (AFI);
- CONTRACT DE INCHIRIERE/CONCESIUNE.

MENTIONAM CA:
- in cazul in care terenul este dobandit in coproprietate, fiecare dintre coproprietari va depune declaratii fiscale, actul de identitate (original si fotocopie), imputernicire sau certificatul de casatorie;
- conform art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:”Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal”;
- in cazul in care bunul imobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte).

Acte necesare pentru eliberarea istoricului de rol fiscal

- CERERE TIP;
- ACTE DOVEDITOARE CALITATII DE A SOLICITA ISTORIC DE ROL FISCAL, DUPA CAZ: ACT DE PROPRIETATE / CERTIFICAT DE MOSTENITOR / LEGATAR IN CARE CONTRIBUABILUL ESTE INREGISTRAT IN EVIDENTELE FISCALE; CERTIFICAT DE MOSTENITOR / LEGATAR, CERTIFICAT DE CALITATE DE MOSTENITOR / LEGATAR IN CAZUL IN CARE IMOBILUL A APARTINUT AUTORULUI SOLICITANTULUI; TESTAMENT (original si fotocopie); CERTIFICATE DE NASTERE (original si fotocopie); CERTIFICAT DE CASATORIE (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI C.I./B.I./N.I.F/.C.U.I. (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA;
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- TAXA DE TIMBRU DE 2 LEI ACHITATA LA UNA DIN CASERIILE INSTITUTIEI;

Acte necesare privind clasarea amenzilor

- CERERE TIP;
- SENTINTA JUDECATOREASCA CU MENTIUNEA DEFINITIVA SI IREVOCABILA
(original si fotocopie);
- CHITANTA (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI C.I./B.I./N.I.F/.C.U.I. (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA;

Acte necesare eliberarii de duplicate ale proceselor verbale

- CERERE TIP;
- ACTUL DE IDENTITATE AL CONTRIBUABILULUI C.I./B.I./N.I.F/.C.U.I. (original si fotocopie);
- ACTUL DE IDENTITATE AL IMPUTERNICITULUI (original si fotocopie);
- IMPUTERNICIRE IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA.

IMPORTANT

1.TAXELE DE TIMBRU SE POT ACHITA LA ORICARE DINTRE SEDIILE DIRECȚIEI GENERALE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1 - BUCURESTI.
2.PENTRU CETATENII STRAINI SAU CETATENII CU DUBLA CETATENIE CARE DOBANDESC BUNURI MOBILE SAU IMOBILE SI PROCEDEAZA LA IMPUNEREA ACESTORA, SE SOLICITA N.I.F (NUMAR DE IDENTIFICARE FISCALA) - ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 1.

3.REPREZENTAREA CONTRIBUABILILOR
POTRIVIT ART. 18 DIN ORDONANTA GUVERNULUI NR. 92/2003 PRIVIND CODUL DE PROCEDURA FISCALA, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, IN RELATIILE CU ORGANUL FISCAL CONTRIBUABILUL POATE FI REPREZENTAT PRINTR-UN IMPUTERNICIT. CONTINUTUL SI LIMITELE REPREZENTARII SUNT CELE CUPRINSE IN IMPUTERNICIRE SAU STABILITE DE LEGE, DUPA CAZ.
ASTFEL, REPREZENTAREA CONTRIBUABILILOR SE REALIZEAZA IN URMATOARELE MODURI, DUPA CAZ:
-PRIN IMPUTERNICIRE, INCHEIATA IN FORMA SCRISA, IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA (DE CATRE UN NOTAR PUBLIC).
-IN CAZUL REPREZENTARII CONTRIBUABILILOR PRIN AVOCAT, DOVADA CALITATII DE REPREZENTANT LEGAL AL CONTRIBUABILULUI SE FACE PRIN IMPUTERNICIRE AVOCATIALA, PREZENTATA ORGANULUI FISCAL IN ORIGINAL, IN CONFOMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 51/1995, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.
-IN CAZUL REPREZENTARII CONTRIBUABILILOR IN RELATIILE CU ORGANUL FISCAL PRIN CONSILIER JURIDIC, DOVADA CALITATII DE REPREZENTANT LEGAL SE FACE PRIN IMPUTERNICIREA DE REPREZENTARE JUDICIARA, ÎNTOCMITA CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE SI PREZENTATA ORGANULUI FISCAL, IN ORIGINAL.

NOTA
ADUCEM LA CUNOSTINTA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE CA, IN CAZUL SCHIMBARII DOMICILIULUI, AU OBLIGATIA DE A DEPUNE O FOTOCOPIE DE PE NOUA CARTE DE IDENTITATE LA ORGANUL FISCAL
Copyright © 2007 Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1: Termeni si conditii | Contact | Recomandari